§ 1 - Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Morsø Svømmeklub. Dens hjemsted er Morsø Kommune. Foreningen er stiftet den 11. juni 1998.

§ 2 - Foreningens formål
Foreningens formål er at samle svømmeinteresserede fra Mors og omegn og blandt disse at fremme interessen for svømning.

§ 3 - Medlemskab af organisationer
Foreningen er medlem af

 • Dansk Svømme- og Livredningsforbund

 • Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI)

 • Morsø Fritidssamvirke

 • Andre relevante foreninger

§ 4 - Optagelse af medlemmer
Som medlem af foreningen kan bestyrelsen optage enhver, som ikke er i kontingentrestance til eller er ekskluderet af foreningen. Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer. Medlemskab er først opnået, når kontingentet er betalt. Kvittering er medlemsbevis og giver rettigheder og pligter i foreningen.
Indmeldelse sker for minimum én sæson (1. september til 31. april)

§ 5 - Kontingent
Bestyrelsen fastsætter foreningens kontingent for et år ad gangen samt betalingsterminen. Svømmesæsonen løber fra 1. september til 31. april.
Hvis foreningen uforskyldt ikke kan opfylde lovede træningsmuligheder eller undervisningen grundet halreparation, energikrise o. lign., er klubben ikke pligtig at tilbagebetale kontingent for den pågældende periode.

§ 6 - Udmeldelse – eksklusion
Udmeldelse kan – uden ekstraordinær grund – kun finde sted ved sæsonens udløb. Gyldig udmeldelse forudsætter, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.
Medlemmer har ikke krav på at få indbetalt kontingent refunderet.
Når et medlem er i kontingentrestance ud over 2 måneder, kan bestyrelsen med 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der udelukkes på grund af kontingentrestance, kan optages på ny, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem eller idømme karantæne, hvis et medlem ved sin opførsel eller ved sine handlinger, skader klubbens rygte eller foretager noget, der er til skade for klubben.
Bestyrelsens beslutning kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion eller idømmelse af karantæne. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.

§ 7 - Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel via Conventus til medlemmer og på facebook. Her fremgår dagsorden, samt tid og sted for afholdelse af generalforsamlingen.
På generalforsamlingen har medlemmerne stemmeret, såfremt de har været medlemmer af klubben i mindst én måned inden generalforsamlingens afholdelse og ikke er i kontingentrestance. Medlemmer under 15 år har ingen stemmeret, men forældre til medlemmer under 15 år har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen. Forældre til børn under 15 år har én stemme pr. husstand. Medlemmer og forældre til medlemmer under 15 år kan vælges til foreningens bestyrelse.

§ 8 - Dagsorden
Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Valg til bestyrelsen

 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 7. Valg af revisor og revisorsuppleant

 8. Eventuelt

§ 9 - Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende blandt de fremmødte medlemmer.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal på begæring fra stemmeberettiget medlem og valg foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.

§ 10 - Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25% af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afvikles senest én måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

§ 11 - Bestyrelsesvalg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, idet dog halvdelen af bestyrelsen + ét medlem afgår i lige år og den øvrige bestyrelse i øvrige år.
Genvalg kan finde sted.
Formanden og kassereren skal være myndige.

§ 12 - Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, jfr. dog at en beslutning om eksklusion kræver 2/3 majoritet blandt bestyrelsens medlemmer. Der tages referat af bestyrelsens forhandlinger. Foreningen tegnes af formanden.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de, for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningens alene hæfter med den respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 13 - Udvalg
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, som den skønner nødvendige for klubbens arbejde.

§ 14 - Foreningens regnskabsår
Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Over klubbens indtægter, udgifter, aktiver og passiver føres et regnskab efter almindelige anerkendte regnskabsprincipper.
Bestyrelsen skal senest 14 dage før generalforsamlingen afgive årsregnskabet for det foregående år til revisor. Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ 15 - Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for ét år af gangen én revisor og én revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Årsregnskabet forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16 - Lønnede ledere
Bestyrelsen antager og afskediger lønnede ledere samt fastsætter disses løn.

§ 17 - Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnår et forslag ikke 2/3 majoritet blandt de fremmødte, er det bortfaldet.

§ 18 - Foreningens opløsning
Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Beslutningen om foreningens opløsning kræver, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnår et forslag om foreningens opløsning 2/3 flertal blandt de fremmødte, uden at disse udgør halvdelen af samtlige stemmeberettigede medlemmer, kan en ny generalforsamling afholdes, hvor beslutningen kan træffes med 2/3 majoritet blandt de fremmødte, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
Såfremt opløsningen af klubben vedtages skal foreningen ejendele realiseres og de derved fremkomne beløb tilfalde almennyttige formål. Beslutning herom træffes på den generalforsamling, der har vedtaget foreningens opløsning.
 
Således vedtaget på Morsø Svømmeklubs generalforsamling den 20. marts 2019
Bestyrelsen:

 • Stephanie Frostholm Goldscher Knappe
 • Pia Thybo
 • Mette Østergaard Nielsen
 • Anni Frølich
 • Kirstine Kjær Nannerup
 • Knud Erik Christensen
 • Lars Erik Nielsen
Morsø Svømmeklub | Jesperhus Vandland | 7900 Nykøbing Mors | CVR:33837623